บทความในวารสาร

  บทความในวารสาร

  เลือกทั้งหมด
   
พัฒนาการปุ๋ยสั่งตัด จากวันนั้นจนวันนี้และความคาดหวัง
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนปฐมบทจากแปลงนา
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 184-187
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 2 ปาล์มน้ำมัน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 188-191
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 3 ฟาร์มเมล่อน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 80-82
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งช่อผล การห่อผลมะม่วง
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า
 • ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 55-64
 • ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ ,
   
เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชแบบไต้หวัน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 148-152
 • ผู้แต่ง เจนจิรา ชุมภูคำ ,
   
ประกวดผลไม้งานเกษตรแฟร์ 2559
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 114-117
 • ผู้แต่ง เจนจิรา ชุมภูคำ ,
   
โลจิสติกส์ ทางเลือกเพื่อทางรอดของเกษตรกรไทย (ตอนที่ 1)
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 112-116
 • ผู้แต่ง สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ,
   
โรคพืชที่สำคัญต่อการผลิตและการส่งออกทุเรียน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์
 • ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 49-52
 • ผู้แต่ง สมศิริ แสงโชติ ,
   
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเครื่องหยอดข้าวงอก