บทความในวารสาร

  บทความในวารสาร

  เลือกทั้งหมด
   
ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2561
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 214-215
 • ผู้แต่ง พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร ,
   
พัฒนาการปุ๋ยสั่งตัด จากวันนั้นจนวันนี้และความคาดหวัง
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนปฐมบทจากแปลงนา
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 184-187
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 2 ปาล์มน้ำมัน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 188-191
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 3 ฟาร์มเมล่อน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 80-82
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
โซ่คุณค่าของมันสำปะหลัง
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน
 • ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 656 หน้า 65-66
 • ผู้แต่ง เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 4 สวนผลไม้และการจัดการพื้นที่
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 186-189
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 5 ข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องใช้โดรนในการเกษตร
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 144-147
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งช่อผล การห่อผลมะม่วง
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เกษตรก้าวหน้า
 • ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 55-64
 • ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ ,
   
เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชแบบไต้หวัน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2559
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 148-152
 • ผู้แต่ง เจนจิรา ชุมภูคำ ,