คณะเกษตร

บทความรู้ทั่วไป

  บทความรู้ทั่วไป

  เลือกทั้งหมด
   
3. GAP ข้าวหอมมะลิ
   
4. การเก็บรักษาข้าวเปลือก
   
Rice สาระ
   
พัฒนาการปุ๋ยสั่งตัด จากวันนั้นจนวันนี้และความคาดหวัง
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนปฐมบทจากแปลงนา
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 184-187
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 2 ปาล์มน้ำมัน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 188-191
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,
   
การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยโดรน (Drone for precision agriculture) ตอนที่ 3 ฟาร์มเมล่อน
 • ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ 2560
 • ชื่อวารสาร เคหการเกษตร
 • ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 80-82
 • ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย ,