ผู้แต่ง ( วิทยาเขตบางเขน: คณะเกษตร)

ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน
1 กนกพร เพชรดี 4 ดู
2 กนกวรรณ ถนอมจิตร 13 ดู
3 กมลทิพย์ ประสมเพชร 3 ดู
4 กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 11 ดู
5 กรรณีย์ ถาวรสุข 11 ดู
6 กฤตภัทร คล้ายรัศมี 5 ดู
7 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 88 ดู
8 กัญญา ภัทรกุลอมร 4 ดู
9 กัลยาณี สุวิทวัส 44 ดู
10 กาญจนา ลุศนันทน์ 12 ดู
11 กานต์สุดา วันจันทึก 3 ดู
12 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1 ดู
13 กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 21 ดู
14 กิตติศักดิ์ ศรีชมพร 2 ดู
15 กิ่งกานท์ พานิชนอก 21 ดู