ผู้แต่ง ( วิทยาเขตบางเขน: คณะเกษตร)

ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน
1 กนกพร เพชรดี 4 ดู
2 กนกวรรณ ถนอมจิตร 9 ดู
3 กมลทิพย์ ประสมเพชร 3 ดู
4 กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 11 ดู
5 กรรณีย์ ถาวรสุข 11 ดู
6 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 86 ดู
7 กัญญา ภัทรกุลอมร 4 ดู
8 กัลยาณี สุวิทวัส 35 ดู
9 กาญจนา ลุศนันทน์ 12 ดู
10 กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 18 ดู
11 กิตติศักดิ์ ศรีชมพร 2 ดู
12 กิ่งกานท์ พานิชนอก 19 ดู
13 ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ 45 ดู
14 ขนิษฐา พูนผลกุล 9 ดู
15 ขวัญชัย สมบัติศิริ 67 ดู