คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์

 • คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์

 • 2554

 • กมลทิพย์ ประสมเพชร

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

 • กรุงเทพฯ

 • 105 หน้า

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • U30-วิธีการวิจัย

 • อาหารสัตว์;ส่วนประกอบโดยประมาณ;วิธีการวิเคราะห์;ห้องปฏิบัติการ;เครื่องมือห้องทดลอง;คุณภาพ;โปรตีน;ไขมัน;เส้นใย;เถ้า;ปริมาณความชื้น;แร่ธาตุ;ค่าพลังงาน

 • Feeds;Proximate composition;Analytical methods;Laboratories;Laboratory equipment;Quality;Proteins;Fats;Fibres;Ashes;Moisture content;Minerals;Energy value

 • อาหารสัตว์;การวิเคราะห์อาหารสัตว์;คู่มือปฏิบัติการ;ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์;การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน;คุณภาพอาหารสัตว์;ประเภทอาหารสัตว์;วิธี Proximate analysis;การวิเคราะห์โปรตีน;การวิเคราะห์ไขมัน;การวิเคราะห์เยื่อใย;การวิเคราะห์เถ้า;การวิเคราะห์ความชื้น;การวิเคราะห์แบบ Van soest system;การวิเคราะห์แร่ธาตุ;การวิเคราะห์พลังงาน;อุปกรณ์การวิเคราะห์อาหารสัตว์

 • [1] กมลทิพย์ ประสมเพชร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

4,585    463

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม