การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

 • การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

 • 2551

 • ปริยานุช จุลกะ

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร

 • กรุงเทพฯ

 • 15 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • พืชผัก;ความปลอดภัยทางอาหาร;ความเป็นพิษจากการรับประทาน;การปลูก;พื้นที่เกษตรกรรม;การคัดเลือก;การเขตกรรม;การใส่ปุ๋ย;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ

 • Vegetable crops;Food safety;Ingestion toxicity;Planting;Farmland;Selection;Cultivation;Fertilizer application;Pest control;Biopesticides

 • พืชผัก;ผักปลอดภัยจากสารพิษ;การปลูก;พื้นที่ปลูก;การเลือกเมล็ดพันธุ์;การเพาะกล้า;การให้ปุ๋ย;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;น้ำสกัดชีวภาพ

 • [1] ปริยานุช จุลกะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)

294    113

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม