โรคและแมลงศัตรูของมันสำปะหลัง: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

 • โรคและแมลงศัตรูของมันสำปะหลัง: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

 • Disease and insect pests of cassava

 • 2555

 • อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช

 • หนังสือ

 • 978-616-7598-04-8

 • มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • กรุงเทพฯ

 • 63 หน้า

 • H20-โรคพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • Manihot esculenta;มันสำปะหลัง;โรคพืช;แมลงศัตรู;ความผิดปกติ;สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค;อาการ;การระบาดของโรค;การควบคุมโรค;ความเสียหาย;การป้องกันกำจัดแมลง;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 • Manihot esculenta;Cassava;Plant diseases;Pest insects;Disorders;Pathogenesis;Symptoms;Epidemics;Disease control;Damage;Insect control;Pesticides;Mineral deficiencies

 • มันสำปะหลัง;โรคพืช;แมลงศัตรูพืช;วัชพืช;อาการผิดปกติ;เชื้อสาเหตุ;อาการของโรค;การแพร่ระบาดของโรค;การป้องกันกำจัดโรค;การทำลาย;ความเสียหาย;การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การขาดธาตุอาหาร

 • Cassava;Plant disease;Insect pests

 • [1] อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)

1,269    151

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม