การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยแบบสะพายหลังสำหรับพืชที่ปลูกแบบเป็นแถว

การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยแบบสะพายหลังสำหรับพืชที่ปลูกแบบเป็นแถว

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 55th Kasetsart University Annual Conference: Science and Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

 • กรุงเทพฯ

 • 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 322-329

 • 1027 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • F04-ปุ๋ย

 • ขิง;การใส่ปุ๋ย;เครื่องมือใส่ปุ๋ย;อัตราการใช้;สมรรถนะเครื่องมือ;การทดสอบสมรรถภาพ;ความเร็ว

 • Ginger;Fertilizer application;Fertilizer equipment;Application rates;Equipment performance;Performance testing;Velocity

 • ขิง;เครื่องใส่ปุ๋ยแบบสะพายหลัง;การออกแบบ;การใส่ปุ๋ยตามแนวร่องปลูกพืช;อัตราการใส่ปุ๋ย;ความสามารถในการทำงาน;การทดสอบ;ความเร็วรอบ

 • Knapsack fertilizer;Fluted roller;Field capacity;Operation speed;Application rate

 • [1] นุสรา สุภาษิ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
  [2] เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
  [3] สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)

 • [1] Nussara Suphasi (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Farm Mechanics)
  [2] Kriengkri Kaewtrakulpong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Farm Mechanics)
  [3] Somphong Jedsadathumsathit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Farm Mechanics)

42    6

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม