ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

 • ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

 • Soil factors influencing content and distribution of organic carbon in alluvial soils, central plain of Thailand

 • 2560

 • อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด
  วิทยา จินดาหลวง
  ทิมทอง ดรุณสนธยา

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-367-8

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 55th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

 • กรุงเทพฯ

 • 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 1-8

 • 1031 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • ดินตะกอนน้ำพา;คาร์บอน;อันดับดินลูวิซอล;กลุ่มดินหลักเอคริสซอล;ปัจจัยทางดิน;ลักษณะทางสัณฐานของดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;ที่ราบ;ประเทศไทย

 • Alluvial soils;Carbon;Luvisols;Acrisols;Edaphic factors;Soil morphological features;Soil chemicophysical properties;Plains;Thailand

 • ดินตะกอนน้ำพา;คาร์บอนอินทรีย์;ปัจจัยทางดิน;ปริมาณ;การแจกกระจาย;สัณฐานวิทยาสนามของดิน;สมบัติทางกายภาพของดิน;สมบัติทางเคมีของดิน;สภาพภูมิประเทศ;ที่ราบลุ่มภาคกลาง;ประเทศไทย

 • Alluvial soils;Organic carbon;Content;Distribution;Soil factors;Central plain;Thailand

 • [1] อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] วิทยา จินดาหลวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] ทิมทอง ดรุณสนธยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Apirak Chongleangsaard (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [2] Wittaya Jindaluang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [3] Timtong Darunsontaya (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

111    53

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม