คณะมนุษยศาสตร์

ผู้แต่ง (วิทยาเขตบางเขน: คณะมนุษยศาสตร์)

ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน
1 กนกพร นุ่มทอง 6 ดู
2 กมลา นาคะศิริ 5 ดู
3 กฤตยา ณ หนองคาย 5 ดู
4 กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี 1 ดู
5 กิตติธน ยงประพัฒน์ 1 ดู
6 กิตตินาถ เรขาลิลิต 1 ดู
7 กิติมา อินทรัมพรรย์ 17 ดู
8 กุลวดี มกราภิรมย์ 67 ดู
9 ขจร ฝ้ายเทศ 6 ดู
10 ขนิษฐา ใจมโน 1 ดู
11 จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ 4 ดู
12 จริยา ผลประเสริฐ 5 ดู
13 จริยา สุพรรณ 4 ดู
14 จันทวรรณ อนันตประยูร 6 ดู
15 จิรพร ธนะรัชติการนนท์ 3 ดู