สัทวิทยา: การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา

สัทวิทยา: การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา

 • สัทวิทยา: การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา

 • 2547

 • อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล

 • หนังสือ

 • 974-537-499-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 201 หน้า

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • สัทวิทยา;เสียงพยัญชนะ;เสียงสระ;สัทลักษณ์;คลังศัพท์;พฤติกรรมทางเสียง;กฎทางเสียง;ทฤษฎีสัทวิทยาอัตภาค;สัทสัมพันธ์;ทฤษฎีโครงสร้างการเน้นพยางค์;พจนสัทวิทยา

 • Phonology;Phonetics;Consonant;Distinctive features;Lexicon

 • [1] อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์)

844    236

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม