สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้แต่ง (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน
1 กัณทิมา โอชารส 4 ดู
2 จตุพร ชัยยุทธ 1 ดู
3 จันทร์เพ็ญ กรอบทอง 5 ดู
4 จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย 9 ดู
5 ชลลดา บุราชรินทร์ 2 ดู
6 ชัยพร สามพุ่มพวง 36 ดู
7 ณัฏฐ์สิริ ลักษณะอารีย์ 4 ดู
8 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 13 ดู
9 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 2 ดู
10 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1 ดู
11 ธนกิจ เฮียงโฮม 4 ดู
12 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 12 ดู
13 ปฐมา จาตกานนท์ 50 ดู
14 ประภัสสร รักถาวร 51 ดู
15 ปริศนา สิริอาชา 29 ดู