การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดแบบวัดทีละเมล็ด

การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดแบบวัดทีละเมล็ด

 • เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 99-100

 • 408 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • ข้าวหอมมะลิ;การปลอมปน;เทคนิคเนียร์อินฟราเรด;การวัดทีละเมล็ด;การตรวจวิเคราะห์;สมการ;การควบคุมคุณภาพ

 • [1] ศุมาพร เกษมสำราญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [2] วารุณี ธนะแพสย์
  [3] ณมาพ อัตถวิโรจน์
  [4] ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี
  [5] ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
  [6] รื่นฤดี แก้วชื่นชัย

231    44

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม