ฟิล์มแปะต้านสิวผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้และเจลแต้มสิวผสมสารแซนโทนจากเปลือกมังคุด

ฟิล์มแปะต้านสิวผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้และเจลแต้มสิวผสมสารแซนโทนจากเปลือกมังคุด

 • เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 151-152

 • 408 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • มังคุด;เปลือกผลไม้;สารสกัดจากธรรมชาติ;สารแซนโทน;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์;เชื้อแบคที่เรีย;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;ฟิล์มแปะต้านสิว;เจลแต้มสิว

 • [1] อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [2] ประภัสสร รักถาวร
  [3] อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
  [4] วารุณี ธนะแพสย์
  [5] เกสรี กลิ่นสุคนธ์
  [6] ลลิตา คชารัตน์
  [7] วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

367    115

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม