ผู้แต่ง (วิทยาเขตบางเขน: คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน
1 คมสัน สัจจะสถาพร 5 ดู
2 จงรัก มงกุฎ 3 ดู
3 ชัยณรงค์ สกุลแถว 5 ดู
4 ณรงค์ อาบกิ่ง 9 ดู
5 ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ 8 ดู
6 ณัฐนรี อินทอง 5 ดู
7 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 1 ดู
8 ธิติชัย จารุเดชา 1 ดู
9 บัณฑิต มังกิจ 4 ดู
10 พรพิมล เมธีนุกูล 1 ดู
11 พิบูล ไชยอนันต์ 11 ดู
12 พีระ อารีศรีสม 6 ดู
13 วนัท ศรีเจริญ 2 ดู
14 วิมลรัตน์ อินศวร 3 ดู
15 วุฒินันท์ รักษาจิตร์ 2 ดู