ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ทางภาคเหนือของประเทศไทย

 • นิทรรศการงานวิจัย บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2553 งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2553

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • สุกร;โรงฆ่าสัตว์;โปรโตซัว;แอนติบอดี;การติดเชื้อ;ความชุกของโรค;ภาคเหนือ

 • [1] สมัคร สุจริต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [2] ณัฐนรี อินทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [3] พีระ อารีศรีสม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [4] จงรัก มงกุฎ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [5] วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
  [6] นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [7] ชัญญา เก่งระดมกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [8] สถาพร จิตตปาลพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)

294    23

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม