เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 270 หน้า

 • http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/handle/003/26257

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • อาหาร;อุตสาหกรรมอาหาร;อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี;วิธีการวิเคราะห์;ส่วนประกอบของอาหาร;ผัก;ผลไม้;นม;ผลิตภัณฑ์นม;เครื่องมือและอุปกรณ์;การวิเคราะห์คุณภาพ;การวิเคราะห์ปริมาณ

 • Foods;Food industry;Infrared spectrophotometry;Analytical methods;Food composition;Vegetables;Fruits;Milk;Milk products;Equipment;Qualitative analysis;Quantitative analysis

 • อาหาร;อุตสาหกรรมอาหาร;เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้;สเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้;เครื่องมือและอุปกรณ์;การปรับแต่งสเปกตรัม;การวิเคราะห์เชิงปริมาณ;การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ;การสร้างระบบ NIR;การประยุกต์ใช้;อุตสาหกรรม;เมล็ดพืช;ผัก;ผลไม้สด;นม;ผลิตภัณฑ์นม

 • Foods;Food industry;Near-infrared technology;Near-infrared spectroscopy;Applications;Vegetables;Fruits;Grains;Milk;Dairy products;Industries;Instrumentation;Pretreatment of spectra for analyses;Qualitative analysis;Quantitative analysis;Establishment of NIR system;Routine analysis

 • [1] วารุณี ธนะแพสย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [2] ศุมาพร เกษมสำราญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [3] ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมเกษตร)
  [4] อนุพันธุ์ เทอดวงศ์วรกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมเกษตร)
  [5] ปิติพร ฤทธิเรืองเดช (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสารสนเทศ กาญจนบุรี)
  [6] ธงชัย สุวรรณสิชณน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์)
  [7] รณฤทธิ์ ฤทธิรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิศวกรรมการอาหาร)

706

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม