ตัวอย่างผลงาน

ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่
1 ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 ม.ค. 2558
2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี: เกษตรศาสตร์สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน 27 ม.ค. 2558
3 72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย: ฉบับพิเศษพิมพ์เผยแพร่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 24 พ.ย. 2558
4 หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 ธ.ค. 2557
5 ดินที่ใช้ปลูกข้าว 22 ธ.ค. 2557
6 งามทั่วแคว้น แดนนนทรี: เรียนรู้คุณค่าชีวิตผ่านคน ผลงาน ทัศนียภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิต มก.ทั่วประเทศ 30 ธ.ค. 2557
7 ข้าวโพด: กำเนิดและพัฒนาการ 8 ม.ค. 2558
8 กลไกและพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 30 ธ.ค. 2557
9 คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 21 ธ.ค. 2557
10 เหมืองความคิด 30 ธ.ค. 2557
11 ศาสตร์และศิลปะการกินของไทย: มรดกวัฒธรรมของโลก 30 ธ.ค. 2557
12 หลักการจัดการลุ่มน้ำ 20 ธ.ค. 2557