วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  1. เพื่อสร้างคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปดิจิทัล ที่มีมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคลังความรู้และการบริการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับการอ้างอิง และให้ประชาชนและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย