คลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

ในวาระที่ปี 2558 เป็นปีที่ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยในทุกวิทยาเขต จึงได้จัดทำ“โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อร่วมกันจัดเก็บและบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาเป็นเวลา 72 ปี ให้ได้รับการเก็บรักษาและสามารถให้บริการอย่างเป็นระบบในรูปดิจิทัลตามมาตรฐานสากล เพื่อการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่สู่สังคม ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกวิทยาเขต