หลักการจัดการลุ่มน้ำ

 • หลักการจัดการลุ่มน้ำ

 • 2547

 • นิวัต เรืองพานิช

 • หนังสือ

 • 974-302-077-2

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

 • กรุงเทพฯ

 • 453 หน้า

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SD425 .น37 2547)

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ลุ่มน้ำ;การจัดการลุ่มน้ำ;นิเวศวิทยา;การใช้ที่ดิน;วัฏจักรของน้ำ;อุทกวิทยา;การระเหย;การคายน้ำ;น้ำในดิน;น้ำใต้ดิน;กษัยการของดิน;ป่า

 • Watersheds;Watershed management;Ecology;Land use;Hydrological cycle;Hydrology;Evaporation;Transpiration;Soil water;Groundwater;Erosion;Forests

 • ลุ่มน้ำ;การจัดการลุ่มน้ำ;ระบบนิเวศลุ่มน้ำ;นิเวศวิทยา;การใช้ที่ดิน;วัฏจักรของน้ำ;การหมุนเวียนของน้ำ;อุทกวิทยา;ธารากาศ;การระเหย;การคายน้ำ;น้ำในดิน;น้ำใต้ดิน;การชะล้างพังทลายของดิน;ป่าไม้

 • Watershed management

 • [1] นิวัต เรืองพานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

752    409

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม