ดินที่ใช้ปลูกข้าว

 • ดินที่ใช้ปลูกข้าว

 • Paddy soil science

 • 2550

 • ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

 • กรุงเทพฯ

 • 359 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • F01-การผลิตพืช

 • Oryza sativa;ดินนา;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;การจำแนกดิน;การเติบโต;มีเทน;แคดเมียม;การมีน้ำท่วมขัง;ความยั่งยืน

 • Oryza sativa;Paddy soil;Soil chemicophysical properties;Soil classification;Growth;Methane;Cadmium;Waterlogging;Sustainability

 • ข้าว;ดินนา;การเปลี่ยนแปลงของดิน;สมบัติของดิน;สัณฐานของดิน;การจำแนกดิน;การเจริญเติบโต;การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่;การปลดปล่อยมีเทน;แคดเมียม;สภาพน้ำขัง;เกษตรยั่งยืน

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Tasnee Attanandana (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

1,883    1,040

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม