ศาสตร์และศิลปะการกินของไทย: มรดกวัฒธรรมของโลก

 • ศาสตร์และศิลปะการกินของไทย: มรดกวัฒธรรมของโลก

 • 2556

 • สุรชัย จิวเจริญสกุล

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา

 • กรุงเทพฯ

 • 263 หน้า

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มรดกโลก;วัฒนธรรมไทย;ประวัติศาสตร์;การสื่อสาร;ความเป็นอยู่;สถาปัตยกรรม;ศิลปะไทย;อาหารไทย;การบริโภค;การประกอบอาหาร;ตำรับอาหาร;สูตรอาหารไทย;การถ่ายทอดองค์ความรู้

 • World heritage;Thai culture;History;Livelihood;Thai art;Thai food;Cookery;Recipe book

 • [1] สุรชัย จิวเจริญสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา)

2,023    452

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม