เหมืองความคิด

 • เหมืองความคิด

 • IdeaMining

 • 2555

 • บดินทร์ รัศมีเทศ

 • หนังสือ

 • ISBN 978-616-508-430-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 144 หน้า

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ HD45 .บ14

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ;การบริหารจัดการ;ความคิด;การตลาดเชิงรุก;ชุมชนแห่งข้อมูล;รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์;สังคมเครือข่าย;ความเป็นหุ้นส่วน

 • i-Community;e-Goverment

 • [1] บดินทร์ รัศมีเทศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ)

500    104

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม