กลไกและพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

 • กลไกและพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

 • Mechanisms and dynamic of machinery

 • 2528

 • วุฒิชัย กปิลกาญจน์

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 476 หน้า

 • http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/handle/003/26782

 • เครื่องจักรกล;พลศาสตร์;กลไก;การเคลื่อนที่;ลูกเบี้ยว;เฟือง;สายพาน;ขบวนเฟือง;การวิเคราะห์แรงไปประยุกต์ใช้;การสมดุลย์;ชิ้นต่อโยงที่ยืดหดได้;จลศาสตร์;การวิเคราะห์ความเร็ว;คิเนติคส์

 • Machinery;Dynamics;Mechanisms;Linkages;Cam;Spur gears;Flexible connectors;Gear trains;Kinematics;Kinetics;Force analysis;Balance of machinery

 • [1] วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

5,546    684

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม