ข้าวโพด: กำเนิดและพัฒนาการ

 • ข้าวโพด: กำเนิดและพัฒนาการ

 • 2558

 • สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

 • หนังสือ

 • -

 • 58

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าวโพด;Zea mays;พันธุ์;กรรมวิธีปรับปรุงพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การพัฒนาทางชีววิทยา;การผสมพันธุ์;การคัดเลือก;เทคโนโลยี;ลูกผสม

 • Maize;Zea mays;Varieties;Breeding methods;Seed production;Biological development;Hybridization;Selection;Technology;Hybrids

 • ข้าวโพด;พันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์;การพัฒนาพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;พัฒนาการ;การผสมพันธุ์;การคัดเลือกพันธุ์;เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์;พันธุ์ลูกผสม

 • [1] สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

1,615    533

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม