ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2558

 • - ไม่พบข้อมูล

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 183

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • E50-ชนบท

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • เกษตรกร;ภูมิปัญญาพื้นบ้าน;การเกษตรแบบพื้นบ้าน;การจัดการองค์ความรู้;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;เทคโนโลยีที่เหมาะสม;ความยั่งยืน

 • Farmers;Indigenous knowledge;Traditional farming;Knowledge management;Technology transfer;Appropriate technology;Sustainability

 • ปราชญ์เกษตร;ปราชญ์ชาวบ้าน;เศรษฐกิจพอเพียง;การพึ่งพาตนเอง;ภูมิปัญญาชาวบ้าน;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Agriculturist;Knowledge;Sufficient economy;Self dependence;Local wisdom

3,162    818

  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม