72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย: ฉบับพิเศษพิมพ์เผยแพร่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย: ฉบับพิเศษพิมพ์เผยแพร่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

 • 72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย: ฉบับพิเศษพิมพ์เผยแพร่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

 • 2558

 • - ไม่พบข้อมูล

 • หนังสือ

 • 978-616-278-204-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 178 หน้า

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • มหาวิทยาลัย;ประวัติศาสตร์;การวิจัย;การวิจัยทางการเกษตร;การส่งเสริมการเกษตร;วิทยาศาสตร์;เทคโนโลยี;สังคมศาสตร์;การศึกษา

 • Universities;History;Research;Agricultural research;Agricultural extension;science;Technology;Social sciences;Education

 • ในหลวง;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;ประวัติศาสตร์;การก่อตั้ง;การพัฒนา;บทบาทงานวิจัย;เกษตร;วิทยาศาสตร์;สิ่งแวดล้อม;เทคโนโลยี;สังคม;เศรษฐศาตร์;การศึกษา

 • His Majesty King Bhumibol Adulyadej;King of Thailand;Kasetsart University;History;Establishment;Development;Research;Agriculture;Science;Environment;Technological;Social;Economics;Education

1,019    327

  
 

  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม