ผู้แต่ง (คลังความรู้รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน
1 กมลรัฐ อินทรทัศน์ 2 ดู
2 กรกฎ วิจิตรพงศ์ 1 ดู
3 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 1 ดู
4 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1 ดู
5 กฤษณา กฤษณพุกต์ 4 ดู
6 กวิศร์ วานิชกุล 1 ดู
7 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 4 ดู
8 กอบศักดิ์ วันธงไชย 1 ดู
9 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 4 ดู
10 กัญญา บุนนาค 1 ดู
11 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 4 ดู
12 กัลยาณี สุวิทวัส 1 ดู
13 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 1 ดู
14 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1 ดู
15 กำพล อดุลวิทย์ 1 ดู