เกษตรกลาง-เกษตรศาสตร์

 • เกษตรกลาง-เกษตรศาสตร์

 • 2556

 • อรุณ จันทนโอ

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช

 • กรุงเทพฯ

 • 127 หน้า

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • C10-การศึกษา

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • มหาวิทยาลัย;สถาบันการศึกษา;สถาบันวิจัย;อุดมศึกษา;การศึกษา;ศึกษาศาสตร์เกษตร;การวิจัยทางการเกษตร

 • Universities;Educational institutions;Research institutions;Higher education;Education;Agricultural education;Agricultural research

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;สถาบันการศึกษา;ประวัติศาสตร์;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว;พระมหากรุณาธิคุณ;สามบูรพาจารย์;พระพิรุณทรงนาค;การศึกษา;งานวิจัย;การเกษตร;สถานีทดลองเกษตรกลางบางเขน;จดหมายเหตุเกษตรกลางบางเขน;การพัฒนามหาวิทยาลัย

 • Kasetsart University;Educational institution;History;Agricultural education;Agriculture research;Agricultural research station;Archives;Educational development

 • [1] อรุณ จันทนโอ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)

47


  E-Book

  Export

  ค้นเพิ่มเติม