39 รายการ จาก หลักการทรงงาน : ความเพียร


เรียงตาม
ค้นหาเพิ่มเติม

หนังสือ    บทความในหนังสือ    บทความในวารสาร

แสดงผลรายการที่ 1 - 10

1.

องอาจ จิระอร

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ. 2559, 218 หน้า

แสดงรายละเอียด


2.

องอาจ จิระอร

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ. 2559, 142 หน้า

แสดงรายละเอียด


3.

ศศิพร ปาณิกบุตร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2559, 77 หน้า

แสดงรายละเอียด


4.

ศศิพร ปาณิกบุตร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2559, 60 หน้า

แสดงรายละเอียด


5.

จิรพันธุ์ ทวีวงศ์;สุวรรณา พาศิริ;ดนุชา สินธวานนท์;ลลิต ถนอมสิงห์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2558, 199 หน้า

แสดงรายละเอียด


6.
ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว: การศึกษาพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ: คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 1: สำหรับ ข้าราชการพลเรือน, ทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ, ฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค, นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ตุลาการ ทนายความ, เกษตรกร

มัลลิกา ตัณฑนันทน์;เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์;บรรเทา กิตติศักดิ์;ศรีสะอาด ณ ลำปาง;สมศักดิ์ วิราพร;ฉันทนา ลีนะเสน;ประพีร์ เทพธรานนท์;ดนันท์ ศุภภัทรานนท์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สำนักพิมพ์ บี มีเดีย, นนทบุรี. 2558, 256 หน้า

แสดงรายละเอียด


7.
ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว: การศึกษาพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ: คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 2: สำหรับ เด็ก นักเรียน และเยาวชน, บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา, แพทย์, นักหนังสือพิมพ์ และนักเขียน, ครู และอาจารย์

มัลลิกา ตัณฑนันทน์;เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์;บรรเทา กิตติศักดิ์;ศรีสะอาด ณ ลำปาง;สมศักดิ์ วิราพร;ฉันทนา ลีนะเสน;ประพีร์ เทพธรานนท์;ดนันท์ ศุภภัทรานนท์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สำนักพิมพ์ บี มีเดีย, นนทบุรี. 2558, 208 หน้า

แสดงรายละเอียด


8.
ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว: การศึกษาพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ: คู่มือประยุกต์คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม เล่มที่ 3: แนวทางการปฏิบัติ และการเผยแพร่ศาสนา เพื่อชีวิตที่ดีงาม สำหรับ ผู้นำทางศาสนา, ผู้เผยแพร่ศาสนา, และประชาชนทั่วไป

มัลลิกา ตัณฑนันทน์;เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์;บรรเทา กิตติศักดิ์;ศรีสะอาด ณ ลำปาง;สมศักดิ์ วิราพร;ฉันทนา ลีนะเสน;ประพีร์ เทพธรานนท์;ดนันท์ ศุภภัทรานนท์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สำนักพิมพ์ บี มีเดีย, นนทบุรี. 2558, 112 หน้า

แสดงรายละเอียด


9.

มัลลิกา ตัณฑนันทน์;เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์;บรรเทา กิตติศักดิ์;ศรีสะอาด ณ ลำปาง;สมศักดิ์ วิราพร;ฉันทนา ลีนะเสน;ประพีร์ เทพธรานนท์;ดนันท์ ศุภภัทรานนท์

อะกรี พลัส ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. 2557) หน้า 26-27

แสดงรายละเอียด


10.

มัลลิกา ตัณฑนันทน์;เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์;บรรเทา กิตติศักดิ์;ศรีสะอาด ณ ลำปาง;สมศักดิ์ วิราพร;ฉันทนา ลีนะเสน;ประพีร์ เทพธรานนท์;ดนันท์ ศุภภัทรานนท์

นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 172 (ธ.ค. 2557) หน้า 12-17

แสดงรายละเอียด


ค้นหาเพิ่มเติม