55 รายการ จาก แนวคิด และทฤษฎี : การบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ


เรียงตาม
ค้นหาเพิ่มเติม

หนังสือ    บทความในหนังสือ    บทความในวารสาร

แสดงผลรายการที่ 1 - 10

1.

วรนุช สุนทรวินิต;ชัยวัฒน์ น่าชม;กัลยาณี ศุภดิษฐ์;ศิริน โรจนสโรช;เพ็ญพรรณ จารุสาร;ยวิญฐากรณ์ ทองแขก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ. นนทบุรี. 2560, 129 หน้า

แสดงรายละเอียด


2.

วรนุช สุนทรวินิต;ชัยวัฒน์ น่าชม;กัลยาณี ศุภดิษฐ์;ศิริน โรจนสโรช;เพ็ญพรรณ จารุสาร;ยวิญฐากรณ์ ทองแขก

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2559, 60 หน้า

แสดงรายละเอียด


3.

อนันต์ ทองประชุม;ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์;จิตพล สิทธิประณีต;กมลินี สุขศรีวงศ์;หทัย วสุนันท์;นรินทร์ กาญจนฤกษ์;ศุภรัชต์ อินทราวุธ;สมลักษณ์ บุนนาค;สุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์;เอกชัย เพ็งสว่าง;ณัฐดา ศุภสินธุ์;เบญจรัตน์ อัครพลวงศ์;นงพรรณ โกศลศักดิ์;บุษราพรรณ อุตระ;สุชาดา ศรีจงใจ;จักรพันธ์ ดำขำ;กฤติกา ปานเขียว;ประภาพร ซื่อสัตย์;นิชดา ชญนฤนาท;ธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2556, 181 หน้า

แสดงรายละเอียด


4.

อนันต์ ทองประชุม;ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์;จิตพล สิทธิประณีต;กมลินี สุขศรีวงศ์;หทัย วสุนันท์;นรินทร์ กาญจนฤกษ์;ศุภรัชต์ อินทราวุธ;สมลักษณ์ บุนนาค;สุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์;เอกชัย เพ็งสว่าง;ณัฐดา ศุภสินธุ์;เบญจรัตน์ อัครพลวงศ์;นงพรรณ โกศลศักดิ์;บุษราพรรณ อุตระ;สุชาดา ศรีจงใจ;จักรพันธ์ ดำขำ;กฤติกา ปานเขียว;ประภาพร ซื่อสัตย์;นิชดา ชญนฤนาท;ธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล

เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ฉบับที่ 20 (พ.ค.-มิ.ย. 2556) หน้า 6-9

แสดงรายละเอียด


5.

อนันต์ ทองประชุม;ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์;จิตพล สิทธิประณีต;กมลินี สุขศรีวงศ์;หทัย วสุนันท์;นรินทร์ กาญจนฤกษ์;ศุภรัชต์ อินทราวุธ;สมลักษณ์ บุนนาค;สุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์;เอกชัย เพ็งสว่าง;ณัฐดา ศุภสินธุ์;เบญจรัตน์ อัครพลวงศ์;นงพรรณ โกศลศักดิ์;บุษราพรรณ อุตระ;สุชาดา ศรีจงใจ;จักรพันธ์ ดำขำ;กฤติกา ปานเขียว;ประภาพร ซื่อสัตย์;นิชดา ชญนฤนาท;ธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล

กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 2555, 200 หน้า

แสดงรายละเอียด


6.

ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์;สมบูรณ์ วงศ์กาด;ปวัตร์ นวะมะรัตน;สิงหพงษ์ รัชนิพนธ์;ปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร;นงพงา เล็กภู่;วิไล หมอกอรุณ;อิทธิพล วรนุช

สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2555, 247 หน้า

แสดงรายละเอียด


7.

สุวัฒน์ เทพอารักษ์;ปวัตร์ นวะมะรัตน;สุพร ตรีนรินทร์;ศศิพร ปาณิกบุตร;ศุภรัชต์ อินทราวุธ;กุญชัชญา ทองคำ;อิทธิพล วรนุช;ณัฐฤดี แสนทวีสุข;ปุญชรัสมิ์ ราศรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2555, 43 หน้า

แสดงรายละเอียด


8.

สุวัฒน์ เทพอารักษ์;ปวัตร์ นวะมะรัตน;สุพร ตรีนรินทร์;ศศิพร ปาณิกบุตร;ศุภรัชต์ อินทราวุธ;กุญชัชญา ทองคำ;อิทธิพล วรนุช;ณัฐฤดี แสนทวีสุข;ปุญชรัสมิ์ ราศรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2555, 44 หน้า

แสดงรายละเอียด


9.

สุวัฒน์ เทพอารักษ์;ปวัตร์ นวะมะรัตน;สุพร ตรีนรินทร์;ศศิพร ปาณิกบุตร;ศุภรัชต์ อินทราวุธ;กุญชัชญา ทองคำ;อิทธิพล วรนุช;ณัฐฤดี แสนทวีสุข;ปุญชรัสมิ์ ราศรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ. 2555, 43 หน้า

แสดงรายละเอียด


10.

อนันต์ ทองประชุม;ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์;จิตพล สิทธิประณีต;สมศักดิ์ เพิ่มเกษร;สมลักษณ์ บุนนาค;สุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์;อรอนันต์ วุฒิเสน;สมพร สุขประเสริฐ;เบญจรัตน์ อัครพลวงศ์;นงพรรณ โกศลศักดิ์;มณฑิกา โพธิ์ทอง;จักรพันธ์ ดำขำ;กฤติกา ปานเขียว;สุชาดา ศรีจงใจ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ. 2554, 300 หน้า

แสดงรายละเอียด


ค้นหาเพิ่มเติม