เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54 , 2559 )

การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้

หน้า 1-8

อโนทัย วิงสระน้อย | ศรีสุภา ลีทอง |
การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9

หน้า 9-14

แอนนา สายมณีรัตน์ |
การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม

หน้า 15-22

ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล | ชูศักดิ์ จอมพุก |
ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2

หน้า 23-30

ธงชัย มาลา | สิรินภา ช่วงโอภาส | วันทนีย์ พึ่งแสง |
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR

หน้า 31-38

ศิริยา มากมี | ปรีดา นาเทเวศน์ |

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54 , 2559 )

การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae

หน้า หน้า 1115-1122

พัชรา ต๊ะชาย | อนวัช พินิจศักดิ์กุล | พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ | สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ |
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย: กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

หน้า หน้า 485-493

อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ | ศุภาภาส ตำโตนด |
การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง

หน้า หน้า 247-254

จีระพงศ์ ศรีวิชัย |
ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช: การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี

หน้า หน้า 504-511

ชินกร พิมพิลา | สิริวรรณ นันทจันทูล |
เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่พบในประเทศไทย: ความสามารถในการก่อโรคบนกล้วยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรค

หน้า หน้า 131-138

นฤมล สุขวิบูลย์ | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ | ศรีเมฆ ชาวโพงพาง | ปัฐวิภา สงกุมาร |