เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, 2559 )

การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้

หน้า หน้า 1-8

อโนทัย วิงสระน้อย | ศรีสุภา ลีทอง |
การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9

หน้า หน้า 9-14

แอนนา สายมณีรัตน์ |
การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม

หน้า หน้า 15-22

ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล | ชูศักดิ์ จอมพุก |
ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2

หน้า หน้า 23-30

ธงชัย มาลา | สิรินภา ช่วงโอภาส | วันทนีย์ พึ่งแสง |
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR

หน้า หน้า 31-38

ศิริยา มากมี | ปรีดา นาเทเวศน์ |
ความเหมาะสมของดินเปรี้ยวต่อการปลูกปาล์มน้ำมันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

หน้า หน้า 39-46

สิริรักษ์ พลายแก้ว | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ | ณัฐพล จิตมาตย์ |
สหสัมพันธ์ระหว่างความเขียวใบกับปริมาณไซยาไนด์ในหัว ผลผลิตหัว และดัชนีการเก็บเกี่ยวของลูกผสมมันสำปะหลัง

หน้า หน้า 47-53

สุกานดา เกิดดี | ปิยะ กิติภาดากุล | สุตเขตต์ นาคะเสถียร | เจตษฎา อุตรพันธ์ | ภัศจี คงศีล |
การสำรวจและตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาในไม้ดอกไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ

หน้า หน้า 54-60

โสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ | ศรีเมฆ ชาวโพงพาง |
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาโครโมโซมของดาเลีย

หน้า หน้า 61-67

อนุพล นาชัยสินธุ์ | ฉันทลักษณ์ ติยายน | ณัฐา โพธาภรณ์ |
การประเมินสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อปลูกในจังหวัดอุดรธานี

หน้า หน้า 68-78

นิภาภรณ์ สีทาพุฒ | ธนพร ขจรผล | ชลธิรา แสงศิริ |

ไม่ระบุข้อมูลวารสาร