เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 54, 2559 )

การผลิตเอทานอลจากเศษอาหารด้วยเชื้อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae

หน้า หน้า 1115-1122

พัชรา ต๊ะชาย | อนวัช พินิจศักดิ์กุล | พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ | สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ |
ผลของวัสดุปูนและถ่านแกลบไบโอชาร์ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในดินและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินกรดจัด: กรณีศึกษาชุดดินมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

หน้า หน้า 185-192

อัจจิมา ควรสงวน | ภีรพร แซ่เล้า | ธานี ศรีวงศ์ชัย | แลนรอด, โกติเย่ | แสงดาว เขาแก้ว |
การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 42-49

วีรญาดา บางแบ่ง | ดวงฤทัย ศรีแดง | อรพรรณ ทองประสงค์ |
การศึกษาทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 74-81

อานุภาพ พ่วงสมจิตร | เอกรัตน์ ทานาค |
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ

หน้า หน้า 471-478

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ | ธนภณ พันธเสน | พัฑรา สืบศิริ | บาธ ลัมเบร็กส์ |
การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9

หน้า หน้า 9-14

แอนนา สายมณีรัตน์ |
การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้

หน้า หน้า 1-8

อโนทัย วิงสระน้อย | ศรีสุภา ลีทอง |
ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช: การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี

หน้า หน้า 504-511

ชินกร พิมพิลา | สิริวรรณ นันทจันทูล |
การศึกษาคุณภาพน้ำ การเจริญเติบโต การรอดตาย และการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคอีเอ็มเอสในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้ระบบน้ำใส (Clear water)

หน้า หน้า 663-670

ผจงจิตต์ ทองศรี | วราห์ เทพาหุดี | นิติ ชูเชิด | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา | มนฑกานต์ สมบูรณ์ | ธนิต เบี้ยแก้ว |

ไม่ระบุข้อมูลวารสาร