การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา01 ,2540 )

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

หน้า หน้า 9-20

สุริยันตร์ ฉะอุ่ม | ศรีสม สุรวัฒนานนท์ | กมลพรรณ นามวงศ์พรหม | เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ |
ผลของเครื่องสกัดสะเดาที่ใช้และไม่ใช้ความร้อนต่อการได้สารอะซาดิแรคติน และการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน (Aphis gossypii)

หน้า หน้า 21-25

ขวัญชัย สมบัติศิริ | กมล โรจน์ประสิทธิพร | วิธิตา เลิศมงคล |
อิทธิพลของสภาพดินน้ำท่วมขังต่อการเจริญเติบโตและระดับธาตุอาหารของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด และลูกผสมที่ปลูกบนดินนาและดินไร่

หน้า หน้า 34-42

เสน่ห์ เครือแก้ว | วันชัย ถนอมทรัพย์ | อำนาจ ชินเชษฐ์ |
ผลกระทบของการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60

หน้า หน้า 43-52

แอนนา สายมณีรัตน์ | อภิพรรณ พุกภักดี | พูนพิภพ เกษมทรัพย์ |
ผลผลิตและลักษณะสารละลายแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ เมื่อเก็บเกี่ยวอายุต่างกัน

หน้า หน้า 53-59

ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ | เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ | กล้าณรงค์ ศรีรอต |
การพัฒนาของปมท่อน้ำท่ออาหารในรอยประสานของการต่อกิ่งพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L. 'Xichu') บนต้นตอตะโก (D. rhodocalyx Kurz)

หน้า หน้า 60-64

วิทยา สุริยาภณานนท์ | เสาวณี สุริยาภณานนท์ |
พฤติกรรมการเกิดรอยประสานของการต่อกิ่งพลับพันธุ์ฟูยู (Diospyros kaki L. 'Fuyu') บนต้นตอ ตะโก (D. rhodocalyx Kurz)

หน้า หน้า 65-70

เสาวณี สุริยาภณานนท์ | วิทยา สุริยาภณานนท์ |
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : สุวรรณ 3601

หน้า หน้า 71-80

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ชไมพร เอกทัศนาวรรณ | นพพงศ์ จุลจอหอ | ฉัตรพงศ์ บาลลา |