การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา02 ,2540 )

ศักยภาพการผลิตโคนมในโครงการ คปร. 2537-2539

หน้า หน้า 3-10

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | เทอดไชย ระลึกมูล | ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ | นิลุบล บุตรโพธิ์ศรี | สุภาพร ชัยชนะ | ไมตรี จงห่วงกลาง | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | พิภพ จาริกภากร |
ผลของระยะการเจริญและคุณภาพของตัวอ่อนต่อความสามารถในการมีชีวิตรอดของตัวอ่อนแพะตัดแบ่งครึ่งหลังเลี้ยงในอาหารเลี้ยงตัวอ่อน

หน้า หน้า 11-19

กมล ฉวีวรรณ | สุจินต์ สิมารักษ์ | จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ | สุภร กตเวทิน |
ผลผลิตนม พฤติกรรมการแทะเล็ม รวมทั้งการเป็นสัดและอัตราการผสมติดจากแม่โคที่แทะเล็มในทุ่งหญ้าแบบต่างๆ

หน้า หน้า 20-30

สายัณห์ ทัดศรี | สมเกียรติ ประสานพานิช | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | พิภพ จาริกภากร |
การผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์ไก่เนื้อพื้นเมืองสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม II. สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

หน้า หน้า 55-63

อำนวย เลี้ยวธารากุล | พัชรินทร์ สนธิ์ไพโรจน์ | ศิริพันธ์ โมราถบ |