การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา03 ,2540 )

ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของมะเกลือต่อพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง

หน้า หน้า 424-429

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | กัลยา เจือจันทร์ | สมยศ ข้อสกุล | สุริยะ กาวงษ์กลาง | สุรวิทย์ ชอบจิต |
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินชนิดครีม และชนิดฉีด โดยผ่านทางปาก ต่อพยาธิลำไส้ม้า

หน้า หน้า 430-438

ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล | ชำนาญ ตรีณรงค์ | นิรชรา โรจนแพทย์ | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ |
เปรียบเทียบการใช้ pre-enrichment ในการหาเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์

หน้า หน้า 439-447

อรุณ ปางตระกูลนนท์ | นพรัตน์ หมานริม | ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ | Sumalee Boonmar | ชุมพจต์ อมาตยกุล |
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อบาบีเซีย โบวิสและบาบีเซีย ไบเจมินา ในตัวอย่างเลือดแห้งโดยวิธี Indirect Fluorescent Antibody Test

หน้า หน้า 461-468

นพพร ศราธพันธุ์ | ดรุณี ทันตสุวรรณ | วิจิตร สุขเพสน์ |
อัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนในโคโดยวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด

หน้า หน้า 469-474

ยันต์ สุขวงศ์ | วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร | มาลี อภิเมธีธำรง | จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ |