การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา04 ,2540 )

แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อระบบพัฒนา

หน้า หน้า 3-10

ลิลา เรืองแป้น | วารินทร์ ธนาสมหวัง | กุลวรา แสงรุ่งเรือง |
ผลของการสกัดลูกใต้ใบต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ

หน้า หน้า 11-16

ภัสสร สวาทะสุข | เครือวัลย์ อ่อนทอง | สถาพร ดิเรกบุษราคม |
การศึกษาทรัพยากรประมงและการเปลี่ยนแปลงประชากรในทะเลสาบสงขลา

หน้า หน้า 17-26

อังสุนีย์ ชุณหปราณ |
การทดสอบรูปแบบการเติบโตของหอยกัลปังหา Electroma ovata (Quoy & Gaimard) ในบริเวณเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน้า หน้า 27-31

ทวนทอง จุฑาเกตุ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ | สุรพล ชุณหบัณฑิต |
การเก็บรักษาสีธรรมชาติและคุณภาพของกุ้งแห้ง

หน้า หน้า 32-40

มยุรี จัยวัฒน์ | นงนุช รักสกุลไทย | วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ์ | เยาวลักษณ์ รัตนพรวารีสกุล |
ความเป็นพิษของโพวิโดน-ไอโอดีนต่อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ และกุ้งกุลาดำวัยอ่อน

หน้า หน้า 41-48

นนทวิทย์ อารีย์ชน | รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน |
การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน

หน้า หน้า 49-55

นนทวิทย์ อารีย์ชน | รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน |
การใช้เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ กลูตารัลดีไฮด์ และส่วนผสมในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ และความเป็นพิษต่อกุ้งกุลาดำวัยอ่อน

หน้า หน้า 56-67

ปณรัตน์ ผาดี | นนทวิทย์ อารีย์ชน |
แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20

หน้า หน้า 68-77

บรรจง เทียนส่งรัศมี | ธงชัย ศีลอุดม |
อาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว

หน้า หน้า 78-86

ยงยุทธ ทักษิณ | Nanthiya Unprasert | สมศรี งามวงศ์ชน | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ |