การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา05 ,2540 )

ผลกระทบของการใช้สารวัตถุดิบเริ่มต้นต่างๆ กันในการสังเคราะห์สาร YBa2Cu3O7-x

หน้า หน้า 221-227

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จำนงค์ ฉายเชิด |
การใช้เทคนิคอย่างง่ายในการเก็บรักษาจุลินทรีย์

หน้า หน้า 228-235

วันเชิญ โพธาเจริญ | ไพพรรณ บุตกะ | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ขวัญจิต ควรดี | ลาวัลย์ ชตานนท์ |
การนำผลิตภัณฑ์ยางที่เหลือใช้จากโรงงานทำยางรถยนต์มาใช้ใหม่

หน้า หน้า 236-243

เพลินพิศ บูชาธรรม | อัมพร ชนะเทพา |
ผลของสิ่งแวดล้อมในดินต่อการดูดซับสารรังสีของต้นข้าวสาลี

หน้า หน้า 244-251

นฤมล แก้วกล่ำ |
การพัฒนาการตรวจสอบ Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการเคลื่อนที่และอาหารเลี้ยงเชื้อจำเพาะ

หน้า หน้า 252-257

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
การวิเคราะห์ยีโนมของราข้าวแดง (Monascus spp.) โดยการตรวจจำนวนและขนาดของโครโมโซมด้วยกระแสไฟฟ้าสลับทิศทาง (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)

หน้า หน้า 258-266

เสาวนิตย์ ชอบบุญ | ชุลี ชัยศรีสุข | บุษบา ยงสมิทธ์ |
การวิเคราะห์ยีโนมของราข้าวแดง (Monascus spp.) โดยใช้เทคนิคการสุ่มขยายชิ้นดีเอนเอ (RAPD)

หน้า หน้า 267-277

กมลนันท์ หลักรอด | ชุลี ชัยศรีสุข | บุษบา ยงสมิทธ์ |
การปรับปรุงวิธีออร์เดอร์ดิเธอร์ริ่งเพื่อสร้างภาพไบนารี

หน้า หน้า 287-290

สิทธิชัย บุษหมั่น |
วิธีการใหม่ในการสร้างภาพไบนารีสำหรับภาพหน้าเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อความและภาพถ่าย

หน้า หน้า 291-296

สิทธิชัย บุษหมั่น | ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี |
ระบบตรวจวัดเสียงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

หน้า หน้า 297-304

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ |