การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา06 ,2540 )

ผลของรังสีแกมมาต่อเชื้อราและการผลิตแอฟลาท็อกซินของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสเฟลวัส ในพริกแห้งและพริกไทย

หน้า หน้า 545-552

จินตนา บุนนาค | พิทยา อดุลยธรรม | วชิรา พริ้งศุลกะ |
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่วางขายทั่วไป ในท้องตลาดโดยใช้หนูทดลอง

หน้า หน้า 567-575

เยาวดี คุปตะพันธ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ | วันเพ็ญ มีสมญา |
ลักษณะทางกายภาพของเคิร์ดโปรตีนนมวัวที่ผ่านการทดแทนด้วยนมถั่วเหลือง

หน้า หน้า 596-604

จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ |