การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา07 ,2540 )

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืชของเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำยม ปีการผลิต 2537/38

หน้า หน้า 719-725

ปรีชา วทัญญู |