การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา08 ,2540 )

ศึกษาปัญหาการปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาตามทัศนะของอาจารย์สถาบันราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์

หน้า หน้า 637-645

วิไล ตั้งจิตสมคิด |
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน

หน้า หน้า 646-656

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |
การศึกษาวิธีการไปสู่ความสำเร็จของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แบบวัดมาเคียเวลเลี่ยนนิสซึ่ม

หน้า หน้า 657-662

วรรณดี สุทธินรากร |
สภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอน และ นักเรียน/นักศึกษาในอำเภอโพธาราม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม

หน้า หน้า 663-671

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ธวัช เสียงลือชา |
การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า หน้า 672-679

บุญเรียง ขจรศิลป์ | สำเนาว์ ขจรศิลป์ | พรทิพย์ ไชยโส | ภาณุรัตน์ รัตยาภาส | ทัศนีย สหวัฒน์ | วันทนีย์ ไทยเที่ยง |
การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

หน้า หน้า 680-688

บุญเรียง ขจรศิลป์ | สิริพร ทิพย์คง |
ตัวชี้สำคัญสำหรับการประเมินผลการสอนนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า หน้า 689-699

สุทธนู ศรีไสย์ |
การประเมินแฟ้มงาน: กรณีศึกษาในชั้นเรียนะดับบัณฑิตศึกษา

หน้า หน้า 700-707

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |
การอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนมุสลิมที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ

หน้า หน้า 708-715

จังค์, ซูซาน | ปราณี โพธิสุข |