การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา09 ,2540 )

ปริมาณโลหะหนักและสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในหอยเชอรี่

หน้า หน้า 543-551

นิตยา เลาหะจินดา | จารุวรรณ สมศิริ |
การศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซมีเธนจากขยะชุมชน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน

หน้า หน้า 552-558

เกียรติไกร อายุวัฒน์ |
การศึกษาพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแม่น้ำแม่กลอง

หน้า หน้า 559-566

มณเฑียร ส่งเสริม | มณจันทร์ เมฆธน | มุกดา อุตรพงศ์ |
การศึกษาสารดูดซับร่วมกับสารส้มในการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ

หน้า หน้า 567-572

อริศรา พุ่มคชา | นราพร หาญวจนวงศ์ | สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ |
อัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของโกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ ที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ

หน้า หน้า 573-585

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | ธนิตย์ หนูยิ้ม |
การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารโดยใช้แหนแดง (Azolla microphylla)

หน้า หน้า 589-597

เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย | ศรีศักดิ์ สีหะเนิน | นิรุทร์ เหรียญโมรา |
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน

หน้า หน้า 598-606

สมบัติ อินทร์คง | สมภพ รุ่งสุภา | เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต |
ประสิทธิภาพของการใช้สมุนไพรบางชนิดอบถุงห่อผลไม้เพื่อป้องกันแมลง

หน้า หน้า 607-612

สนอง ทองปาน |
การใช้ถังกรองดูดซับในการบำบัดสีจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอในการบำบัดขั้นสุดท้าย

หน้า หน้า 613-623

วิวรรณ ขจรเกียรติคุณ | นราพร หาญวจนวงศ์ | สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ |
ผลของ alkalinity และ buffer capacity ต่อพฤติกรรมของแคดเมียมและตะกั่วจากเถ้าของเตาเผาขยะชุมชน

หน้า หน้า 624-634

ภาวิณี ชัยประเสริฐ |