การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา11 ,2540 )

ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8031 แบบอิสระจากโปรแกรมมอนิเตอร์

หน้า หน้า 327-334

พยุง เดชอยู่ | สุรพันธ์ ยิ้มมั่น | กอบชัย เดชหาญ |
การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนเครื่องบันทึกผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232

หน้า หน้า 335-339

สันติ มุ่งเขม้น | กอบชัย เดชหาญ | จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม |
การประยุกต์ใช้งาน PLC simatic S5-95U สำหรับโรงทำน้ำสะอาด

หน้า หน้า 340-346

สมชาย ลาภวิสุทธิสาโรจน์ | กอบชัย เดชหาญ | จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม |
ระบบการวัดระยะไกลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

หน้า หน้า 347-353

ศวุฒ บุศยอังกูร | กอบชัย เดชหาญ |
เครื่องชุมสายโทรศัพท์ปลายทางแบบไร้สาย ใช้เทคนิคเลือกช่องความถี่ที่ว่าง

หน้า หน้า 354-361

อิทธิพล พจนสัจ | ประภากร สุวรรณะ |
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ขณะเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา

หน้า หน้า 362-368

อดิเทพ ชัยสังข์ | จักรพันธุ์ แก้วพิบูลย์ | สุรศักดิ์ กฤษดาวาณิชย์ | กาญจน์ เหล่าพิพัฒนา | ณรงค์ เหมกรณ์ |
ชุดอินพุท/เอาท์พุท เพื่อการควบคุมระยะไกล

หน้า หน้า 369-373

สมพงษ์ วรรณศิริ | วิทยา ทิพย์สุวรรณพร | วิริยะ กองรัตน์ | สุพรรณ กุลพาณิชย์ |
การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่โดยใช้วงจรไม่เป็นเชิงเส้น

หน้า หน้า 374-384

สว่าง เลิศถิรสุนทร | วันชัย ริ้วรุจา | โยธิน เปรมปราณีรัชต์ |
สวิทซิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแรงดันสูงสำหรับการใช้งานทางด้านเลเซอร์

หน้า หน้า 386-391

ประภาษ ไพรสุวรรณา | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ | ยงยุทธ เอกสกุลกล้า |
การควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียงด้วยพีแอลซี

หน้า หน้า 392-400

เชื้อ นกอยู่ | กอบชัย เดชหาญ | จีระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม |