การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา12 ,2540 )

ความคิดเห็นต่อผ้าไทยของกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี ในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 535-540

ปาริชาติ วีระพันธุ์ | เสาวพร เมืองแก้ว |