การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( ครั้งที่ 35, สาขา14 ,2540 )

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารสัตว์ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

หน้า หน้า 482-486

วิรัตน์ สุมน | ณรงค์ สมพงษ์ | ประเดิม ฉ่ำใจ | นาม ศิริเสถียร |
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาตามทฤษฎีประสิทธิผลของภาวะผู้นำตามสถานการณ์กลุ่ม ในเขตภาคกลาง

หน้า หน้า 495-511

นาถ พันธุมนาวิน |
บทบาท 4 กระทรวงหลักและภาคเอกชนกับการพัฒนาชนบทเพื่อการพึ่งตนเอง

หน้า หน้า 512-518

จันทิวา สุรเชษฐพงษ์ | Narumit Sotsuk | มาลินี วิกรานต์ | สนฉัตร พิชัยนุช | อัมพร แก้วสุวรรณ |