การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา02 ,2541 )

การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์ภายหลังคลอดของแม่โคพันธุ์ออสเตรเลียนบราห์มันในสภาพการเลี้ยงระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดอ่างทองและอุทัยธานี

หน้า หน้า 49

พิพัฒน์ สมภาร | กัญจนะ มากวิจิตร์ | ศรเทพ ธัมวาสร | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร | นันทา วาณิชยเศรษฐกุล |
ปัญหาการให้บริการพ่อพันธุ์กระบือแก่กลุ่มเกษตรกรในชนบท

หน้า หน้า 50

ผกาพรรณ สกุลมั่น | สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ | อนุรัตน์ ลิ่มสกุล | เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ | ทวีพร พูนดุสิต | ศักดิ์สงวน กอนันทา |