การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา03 ,2541 )

ผลสำเร็จของการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระทิง (Bibos gaurus) และวัวแดง (Bibos javanicus) และผลการตั้งท้องหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง

หน้า หน้า 147

ยันต์ สุขวงศ์ | สุเมธ กมลนรนาถ | Chainarong Lohachit | มาลี อภิเมธีธำรง | วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร |
รูปแบบการเรียงตัวของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอที่สกัดแยกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของกระบือปลักโดยใช้เรสตริกชันเอนไซม์ชนิดต่างๆ

หน้า หน้า 153

จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน | มณีวรรณ กมลพัฒนะ |