การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา04 ,2541 )

ผลของไขมันระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากดเหลืองขนาดปลานิ้ว

หน้า หน้า 94

วุฒิพร พรหมขุนทอง | ทัศนีย์ นบนอบ | เรวดี สัจจกุล | กิจการ ศุภมาตย์ |