การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา05 ,2541 )

อิทธิพลของระยะเวลาและอุณหภูมิต่อการงอกของสปอร์ของ เชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ที่เก็บรักษาในดินแห้ง

หน้า หน้า 189

โสภณ บุญลือ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | ธงชัย คัมภีร์ | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ |
การนำอะลูมิเนียมอิออนคืนกลับจากตะกอนโรงกรองน้ำ เพื่อใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปา

หน้า หน้า 194

วินัย สมบูรณ์ | นิตยา เกตุแก้ว | นราพร หาญวจนวงศ์ | วีนัส คูณแสง | ทวีโชค ตรีเศษศร | ชาญชัย จิตติพันธ์พรณี |
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีถ่ายฝากยีนแบบใช้เครื่องยิงอนุภาค

หน้า หน้า 195

ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์นุกูล | สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | อมรา ทองปาน |